EestiEnglishРусский
 Uudised (0)Uudiste arhiiv
Uudised puuduvad
Tere tulemast Antsla tantsuselts Pärliine koduleheküljele!

Tants on keha luule.
Keha on keel,
mida kõneleb kõiksus:
kuule, tunne ja näe. (Doris Kareva)

PÕHIKIRI

 

Mittetulundusühing Tantsuselts PÄRLIINE põhikiri on kinnitatud 02.oktoobril 1996.a. toimunud asutamiskoosolekul asutamislepinguga ja põhikirja uus redaktsioon kinnitati 08.05.2002.a. üldkoosolekul. Kolmas redaktsioon kinnitati 09.12.2007.a. üldkoosolekul. Käesoleva põhikirja uus-neljas redaktsioon kinnitati 01.03.2009.a.
Põhikiri koosneb 4 lehest.
 
 

I ÜLDSÄTTED 

 1. Seltsi ametlik nimi on tantsuselts Pärliine.
 2. Seltsi asukohaks on Eesti Vabariik, Antsla linn, Kooli tee 19.
 3. Seltsi eesmärgiks on tantsulise tegevuse ja traditsioonide säilitamine, väärtustamine ja arendamine.
 4. Seltsi majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.
 5. Selts on asutatud tähtajatult.
 6. Selts tegutseb avalikes huvides, on heategevuslik ja järgib ühingu põhikirja.

 

 II PÄRLIINE TEGEVUSALAD

 
2.1. Osutab eesmärgikohast mitmekülgset metoodilist, praktilist ja organisatsioonilist
abi, hangib vajalikke materiaal-tehnilisi vahendeid, kogub ja vahendab tantsualast infot.                    
2.2. Korraldab seminare, kursusi, võistutantsimisi, konkursse, festivale ja üritusi. Korraldab ja vahendab nendest osavõttu ja võimalusel finantseerib või taotleb selle tegevuse finantseerimist nii liikmetele kui ka teistele huvilistele.
2.3. Edendab koostööd kõigi tantsust huvitatud füüsiliste ja juriidiliste isikutega nii kodu-kui välismaal.
2.4. Kogub, kirjastab, valmistab helindeid ja audiovisuaalseid, Pärliine ja teiste tantsust huvitatud füüsiliste ja juriidiliste isikute tööks, õppematerjale.
2.5. Asutab üksikute ülesannete täitmiseks alalisi ja ajutisi töögruppe.
2.6. Ühingu põhitegevuseks ei ole ettevõtlus.
2.7. Saadud ettevõtlustulu kasutatakse põhikirjalistel eesmärkidel.
 

III PÄRLIINE LIIKMEKS VASTUVÕTMINE NING VÄLJAASTUMISE JA
     VÄLJAARVAMISE KORD JA TINGIMUSED
 

3.1. Pärliine liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada tantsuselts Pärliine eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust. Selleks esitab taotleja Pärliine juhatusele juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma Pärliine põhikirja ja tasub üldkoosoleku poolt kinnitatud Pärliine liikmemaksu.
3.2. Alaealise puhul kinnitab avalduse allkirjaga liikmeks taotleja lapsevanem, kes võtab sellega endale kohustuse aidata jälgida liikme kohustuste täitmist.
3.3. Pärliine liikmeks vastuvõtmise otsustab Pärliine juhatus.
3.4. Pärliine liikmest väljaastumiseks esitab liige või alaealise liikme lapsevanem juhatusele suulise või kirjaliku avalduse. Seltsist saab üldjuhul välja astuda ainult tegevuste vähemaktiivsematel kuudel: juuli, august ja september. Erandjuhtudel (elukoha vahetus, tervislikud probleemid või koolikohustused) on võimalik liikmest välja astuda aktiivsete tegevuskuude (oktoober – juuni) kestel. Pärliine juhatus, kooskõlas käesoleva punktiga ja pärast avalduses toodud tähtaja möödumist, kustutab väljaastunu Pärliine liikme nimekirjast.
3.5. Pärliine liikme võib seltsist väljaarvata juhatuse otsusega, kui:
 

 1. Pärliine liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud liikmemaksuja/või ei ole tasunud oma osavõtukulusid Pärliine ühisüritustest, mis on toimunud ja  millest on liige kasu saanud;
 2. Ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi Pärliine üldkoosolekul või Pärliine poolt korraldatud üritusel.
  Käesolevas põhikirjas reglementeeritud Pärliine liikmekohustuste rikkumisel.


3.6. Pärliine liikme väljaarvamise otsustab Pärliine juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmeid.
3.7. Pärliine juhatuse poolt väljaarvatul liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist järgneval üldkoosolekul.
3.8. Pärliinel võivad olla toetajaliikmed ja auliikmed.
 
 

IV PÄRLIINE LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 4.1. Pärliine liikmetel on õigus:
 

 1. osaleda hääleõigusega Pärliine üldkoosolekul;
 2. olla valitud Pärliine juhatuse, revisjonikomisjoni liikmeks;
 3. saada Pärliine juhatuselt infot seltsi tegevuse kohta;

4.2. Pärliine liige on kohustatud:
 

 1. järgima Pärliine tegevuses osalemisel põhikirja ja juhtorganite otsuseid;
 2. tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks liikmemaksu;
 3. teatama Pärliine juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja aadressi ja teatama uued andmed hiljemalt 2 kuu jooksul pärast nende muutumist;
 4. tasuma Pärliine liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel

4.3. Liikmemaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib seltsi liikmetele panna
       üldkoosoleku otsuse, mille poolt olid üle poole seltsi liikmed, alusel.
 

 1. tasuma oma osavõtukulusid Pärliine ühisüritustest, mis on toimunud ja  millest on liige kasu saanud;
 2. tasuma oma tulevase perioodi osavõtukulusid Pärliine ühisüritustest, mis on toimumas liikme enda ettetellimusel ning mille kulusid on ühing liikme kasuks ette tasunud või peab veel tasuma muu siduva lepingu alusel.

 
 

 V ÜLDKOOSOLEK

 
5.1. Pärliine kõrgeimaks organiks on tantsuselts Pärliine üldkoosolek, mille iga seltsi liikmel on üks hääl.
5.2. Pärliine üldkoosoleku pädevuses on:
 

 1. põhikirja muutmine;
 2. eesmärgi muutmine;
 3. juhatuse liikmete määramine;
 4. revisjonikomisjoni määramine;
 5. tegevusprogrammi ja eelarve kinnitamine;
 6. iga-aastase liikmemaksu ja ühisürituste osavõtumaksu suuruse määramine;

5.3. Pärliine üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
 

 1. aastaaruande kinnitamiseks;
 2. juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 seltsi liikmetest;
 3. muudel juhtudel, kui Pärliine huvid seda nõuavad;

5.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab Pärliiine juhatus vähemalt 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist Pärliine teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.
5.5 Üldkoosolek on otsustamisvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole Pärliine liikmetest.
5.6. Kui üldkoosolek ei ole pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekul osalenud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekul osaleb vähemalt 2 liiget. 
5.7. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada Pärliine liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine Pärliine liige või
      alaealise liikme lapsevanem.
5.8.Pärliine põhikirja muutmiseks on vajalik 2/3 häälteenamus ja eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/ 10 liikmete nõusolek.
 
 

VI JUHATUS

 
6.1. Pärliine tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on vähemalt 2 liiget.
6.2. Juhatuse moodustamise korra ja volituste tähtaja otsustab üldkoosolek.
6.3. Juhatus esindab Pärliinet kõigis õigustoimingutes.
6.4. Juhatuse otsused langetatakse lihthäälteenamusega.
6.5. Juhatuse tegevust juhib Pärliine juhatuse esimees või esinaine.
6.6. Pärliine töötajatele ega juhtimis- või kontrollorgani liikmetele makstav tasu ei ületa samasuguse töö eest ettevõtluses harilikult makstavat tasu.
 
 

VII PÄRLIINE VAHENDID

 
7.1. Liikmemaksudest ja ühisürituste osavõtumaksudest.
7.2. Nii kodu-kui välismaa füüsiliste ja juriidiliste isikute rahalistest ja varalistest annetustest, sponsorlusest, sihtotstarbelistest eraldistest ja muudest toetustest.
7.3. Heategevusest saadud ürituste summadest ja Pärliine finantstuludest.
7.4. Muudest tuludest ja laekumistest.
7.5. Pärliine omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik Pärliine eemärgikohaseks tegevuseks ja pole vastuolus seadustega.
7.6. Pärliine ei jaga oma vara ega tulu ega anna materiaalset abi ega rahaliselt hinnatavaid soodustusi vastavalt tulumaksuseadusele § 9.
7.7. Pärliine halduskulud vastavad tegevuse iseloomule ja põhikirjalistele eesmärkidele.
 
 

VIII PÄRLIINE ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE

 
8.1. Pärliine likvideeritakse üldkoosoleku otsusega või seaduses ettenähtud muude tingimuste alusel.
8.2. Pärliine likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
8.3. Pärliine lõpetamisel antakse allesjäänud vara, pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist, üle tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule vastavalt tulumaksuseaduse §11.
8.4. Pärliine ühinemine või jagunemine toimub seaduses sätestatud korras ja  tingimustel.
 
 
 
 
 
Leili Väisa                                                                 Elin Kroon                 
 
 
tantsuselts Pärliine juhatuse liige                               tantsuselts Pärliine juhatuse liige